Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 3. Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie.

 4. Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu.

Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie. FLUFFY FAUNA informuje, że złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione Produkty. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Produktów. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika, FLUFFY FAUNA nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Zamówienia realizowane w terminie maksymalnym 14 dni roboczych od dnia:

  1. złożenia Zamówienia zaksięgowania na rachunku FLUFFY FAUNA należnej ceny za zamówione Produkty lub Treści cyfrowe – w przypadku płatności za Zamówienie przelewem, albo

  2. złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,

 2. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść FLUFFY FAUNA i FLUFFY FAUNA dokłada staranności, aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 16:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym.

 1. FLUFFY FAUNA zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

 2. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 1. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Klient jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z tą chwilą przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez FLUFFY FAUNA stosownej adnotacji na Koncie).

 1. Według wyboru Klienta, za zamówione Produkty oraz Treści cyfrowe można zapłacić przelewem bankowym, PayU, PayPall, gotówką.

 2. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, FLUFFY FAUNA jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. FLUFFY FAUNA pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodnie z cennikiem wskazanym przy Zamówieniu.

 4. W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Produktów lub Treści cyfrowych objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie niezwłocznie powiadamia Sklep.

 5. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez FLUFFY FAUNA fakturą VAT lub paragonem. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.

 6. FLUFFY FAUNA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

FFZM

 • Jeszcze jest pusto w Twoim koszyku :(