Regulamin Fluffy Fauna

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Fluffy Fauna prowadzony przez: Monikę Maciszewską prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Monika Maciszewska adres AL. Wilanowska 5m28, 02-765 Warszawa NIP: 5932447682 REGON: 387439374. Użytkownik może kontaktować się z Fluffy Fauna drogą pisemną, na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym, a także:

1) poprzez pocztę elektroniczną o adresie biuro@fluffyfauna.com

2) telefonicznie pod numerem tel. 793 150 540

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania przez Fluffy Fauna legowisk, poduch, mat, placów zabaw, zabawek, sensorów, obroży, smyczy, szelek, kupowników, saszetek, toreb, plecaków, pokrowców, akcesoriów zwierzęcych, plakatów, akcesoriów do smyczy, okładek na książeczki.

1.3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:

Fluffy Fauna – oznacza podmiot wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu;

Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami;

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą ze Sklepu (w szczególności w celu dokonania zakupu Produktów);

Konsument – oznacza Użytkownika zawierającego z Fluffy Fauna Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika;

Konto – oznacza zestaw danych Użytkownika, chroniony hasłem i loginem, zawierający oprócz danych osobowych Użytkownika podawanych w procedurze rejestracji, informacje o jego zamówieniach. Założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie;

Produkty – oznacza zestaw produktów dla zwierząt i właścicieli zwierząt stanowiących ofertę Sklepu, przygotowywanych ręcznie (handmade) takich jak autorskie legowiska, poduchy, maty, place zabaw, zabawki, sensory, obroże, smycze, szelki, kupowniki, saszetki, torby, plecaki, pokrowce, akcesoria zwierzęce, plakaty, akcesoria do smyczy, okładki na książeczki.

Wszystkie autorskie Produkty są chronione zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami);

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

Sklep – oznacza podstronę internetową strony fluffyfauna.com poprzez którą prowadzona jest sprzedaż Produktów

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy FLUFFY FAUNA a Użytkownikiem będącą umową sprzedaży Produktów na podstawie, której FLUFFY FAUNA przenosi na Klienta własność zakupionego Produktu za zapłatą ceny.

Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego)zawarcia Umowy obejmującej nabycie Produktu.

2. Ogólne zasady zawierania Umów

2.1. Umowy są zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

2.2. Produkty dostarczane są drogą listowną/kurierską na adres wskazany przez Klienta lub za pomocą odbioru osobistego pod wskazanym adresem;

2.3. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków.

2.4. FLUFFY FAUNA oferuje Produkty wskazane w ofercie Sklepu. Informacje zawarte na stronach i podstronach internetowych fluffyfauna.com oraz na innych stronach dotyczących Produktów i Treści cyfrowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3. Warunki korzystania ze Sklepu

3.1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

3.2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie.

3.4. Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu.

4. Zamówienia i ich realizacja

4.1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie. FLUFFY FAUNA informuje, że złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Produktów. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika, FLUFFY FAUNA nie ponosi odpowiedzialności.

4.2. zastrzeżeniem pkt. 4.3., Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym 14 dni roboczych od dnia:

1) złożenia Zamówienia oraz zaksięgowania na rachunku FLUFFY FAUNA należnej ceny za zamówione Produkty – w przypadku płatności za Zamówienie przelewem, albo
2) złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,

Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść FLUFFY FAUNA i FLUFFY FAUNA dokłada staranności, aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 16:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym.

4.3. FLUFFY FAUNA zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

4.4. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.5. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią tego Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Klient jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z tą chwilą – przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez FLUFFY FAUNA stosownej adnotacji na Koncie).

4.6. Według wyboru Klienta, za zamówione Produkty można zapłacić przelewem bankowym, PayU
lub gotówką.

4.7. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, FLUFFY FAUNA jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.

4.8. Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. FLUFFY FAUNA pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.

4.9. W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Produktów objętych Zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie niezwłocznie powiadamia Sklep.

4.10. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez FLUFFY FAUNA paragonem lub
fakturą VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.

4.11. FLUFFY FAUNA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

5. Odstąpienie od Umowy

5.1. Postanowienia tego punktu dotyczą Klientów będących Konsumentami oraz do Przedsiębiorców.

5.2. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie, przed upływem terminów wskazanych poniżej, pisemnego oświadczenia o dostąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Produktów rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim FLUFFY FAUNA przyjął Zamówienie do realizacji, Zamówienie przestaje wiązać.

5.5. FLUFFY FAUNA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. FLUFFY FAUNA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. FLUFFY FAUNA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcę do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt FLUFFY FAUNA niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. FLUFFY FAUNA informuje, że Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

5.7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5.8 Zamówienia szyte na indywudualny wymiar w konsultacji z klientem i po podaniu przez niego wymiarów i nie podlegają zwrotowi.

6. Reklamacje

6.1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie reklamacji pisemnie lub na elektronicznie, na adresy wskazane w pkt. 1.1. Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez FLUFFY FAUNA, FLUFFY FAUNA odeśle na adres e-mail Klienta informację o zaewidencjonowaniu zgłoszeniu reklamacji. W odniesieniu do Produktów, informacje, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym Produktem. Paczkę należy odesłać na adres wskazany w pkt. 1.1.

6.2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta;

2) przedmiot reklamacji;

3) w przypadku domagania się obniżenia ceny lub odszkodowania, udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia Produktu powstałych w trakcie ich transportu;

5) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

Brak powyższych danych może utrudniać, a nawet uniemożliwiać rozpoznanie reklamacji w terminie.

6.3. Jeżeli zakupiony Produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Klient. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta. W przypadku uzasadnionym (uznanie reklamacji) Sklep pokryje koszty wysyłki poniesione wcześniej przez Klienta. W przypadkach nieuzasadnionych (odrzucenie reklamacji, gdy wada powstała z winy Klienta) koszty pozostają po stronie Klienta.

6.4. Reklamacja rozpoznawana jest przez FLUFFY FAUNA nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia dostarczenia Produktu do FLUFFY FAUNA. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Reklamowany Produkt, powinien zostać odesłane do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.

7. Pozasądowe formy rozpoznawania sporów.

7.1. Poza tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych:

1) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ,
2) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ,
3) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

7.2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a FLUFFY FAUNA:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
2) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

7.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między nim a FLUFFY FAUNA korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

7.4. Konsument może również skorzystać z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

7.5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. FLUFFY FAUNA w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

8. Zmiany Regulaminu

8.1. FLUFFY FAUNA jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny,
takie jak:

1) Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2) Zmiany sposobu sprzedaży Produktów, polityki zwrotów Produktów;
3) Zmiany sposobu świadczenia usług;
4) Zmiana zakresu oferty FLUFFY FAUNA oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez FLUFFY FAUNA dotychczasowych towarów, funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

8.2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Sklepu.

9. Pozostałe postanowienia

9.1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

9.2. Regulamin w aktualnie obowiązującej jest dostępny, nieodpłatnie i bez konieczności rejestrowania się w Sklepie, dla każdego Klienta na odpowiednich podstronach Sklepu

9.3. Zamówienia będą realizowane wedle postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.

9.4. Produkty wykonywane są ręcznie dlatego mogą się od siebie nieznacznie różnić.FFZM

  • Jeszcze jest pusto w Twoim koszyku :(